Formy Uczestnictwa

Czwartek, 9 czerwca 2022 roku godzina 9-13:30

Uczestnictwo stacjonarne:

Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Sala Konferencyjna im. Tadeusza Koszarowskiego

Uczestnictwo zdalne:

Adres MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhjMWNiYzItYmVjNC00MDkyLTkzOWEtNWY2NzkyMTYyMTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22773215bb-d75f-4ce8-9545-65937dcb28fc%22%2c%22Oid%22%3a%22cbde3669-3e6b-4687-aa6e-e7c39b55d98b%22%7d